دوشنبه, ۳ آبان , ۱۴۰۰ | 19 ربيع أول 1443
  • آقای نماینده! نماینده مردم باش ۰۹ مرداد ۱۴۰۰

    آقای نماینده! نماینده مردم باش

    تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد؛ شاید این بیت را سعدی در وصف خانه ملت گفته است. اینکه نمایندگان ملت زورشان در حرف شان نهفته است. در نطق ها و تذکراتی که به دولت می دهند.

پدری که با «کودتا« آمد، پسری که با «کودتا» برگشت ۰۳ اسفند ۱۳۹۹
صدسالگی کودتای سیاه سوم اسفندماه

پدری که با «کودتا« آمد، پسری که با «کودتا» برگشت

دکتر محسن سلگی - این روزها سلطنت طلبان و برخی ایران باستان گرایان که از ایران باستان چیزی جز چند جمله کوروش نمی دانند و حتی مهمترین کتاب درباره او یعنی سیروپدیا یا کوروش نامه سردار یونانی گزنفون را هم نخوانده اند در مدح برنامه توسعه رضا شاه می گویند.