۱۱ سیاست اساسی صندوق ضمانت صادرات
۱۱ سیاست اساسی صندوق ضمانت صادرات
صندوق ضمانت صادرات یکی از نهادهایی است که در راستای کاهش ریسک صادرکنندگادر سال های گذشته نقش پررنگی داشته است.

به گزارش وکیل ملت یکی از مشکلات اساسی تولیدکنندگان و تاجران در چند سال گذشته که کشور در شرایط تحریمی قرار داشته است، افزایش ریسک بوده است.

صندوق ضمانت صادرات یکی از نهادهایی است که در راستای کاهش ریسک صادرکنندگادر سال های گذشته نقش پررنگی داشته است. این صندوق با اعتبارسنجی مشتریان و صادرکنندگان توانسته است، بخش مهمی نیز ریسک های موجود را کاهش داده و سبب رشد تجارت کشور با سایر کشورها شده است.

این صندوق برای انجام وظیفه خود به بهترین شکل، ۱۱ سیاست اساسی را در دستور کار خود قرار داده است. این سیاست ها عبارتند از:
۱- استفاده از تمام ظرفیت قانونی صندوق در راستای توسعه صادرات کشور؛
۲- تأکید بر برنامه‌های با دوره اعتبار میان و بلندمدت؛
۳- توسعه همکاری با صندوقهای توسعه صادرات، اتحادیه‌ها، تشکلها و سایر نهادهای صادراتی؛
۴- تقویت همکاری با سیستم بانکی درجهت توسعه اعطای اعتبارات صادراتی؛
۵- هماهنگی و ارتباط نزدیک با سازمان توسعه تجارت بعنوان متولی صادرات؛
۶- حضور گسترده در استان‌های صادراتی به منظور افزایش ضریب نفوذ پوشش در استانها؛
۷- ارتقاء دانش و اشاعه فرهنگ استفاده از پوشش‌های اعتبار صادراتی در کشور؛
۸- تقویت توان کارشناسی و کسب دانش روز صنعت بیمه و تضمین اعتبار صادراتی و توسعه فرهنگ تحقیق و پژوهش در کارکنان با هدف ارتقاء بهره‌وری؛
۹- تلاش برای اعمال نظرات صندوق درخصوص هدفمند کردن اعطاء اعتبارات صادراتی در سیاستگذاری صادرات کشور؛
۱۰- بهبود مستمر سیستمها و روشهای انجام کار و مهندسی مجدد فرآیندها در صورت لزوم؛
۱۱- توسعه فعالیتهای سرمایه‌گذاری.