ما آمده ایم تا وکیل ملت باشیم؛ صدای مردمی که حرف شان به حق است ولی شنیده نشده است.

قرارداد وکیل ملت با موکلینش وجدان بیدار خبرنگاران، نویسندگان و روزنامه نگارانی است که برای بیان حقایق استوار می ایستند و قلم شان را نه به زر و نه به زور می فروشند و روی تزویر خط بطلان می کشند. تهدیدها را تهدید می کنند و تطمیع ها را به ارزانی می فروشند و با چشمانی باز می نویسند آنچه را که باید گفته شود.

اینجا نه به چپ وابسته است نه به راست و ما وکیل ملت ایم.

پایگاه خبری وکیل ملت متعلق به مردم است و توسط بخش خصوصی به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی افشین محمدی مدیریت می شود.